وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور

نرخ تعرفه خدمات عمومي


هزينه دريافت شناسنامه رايانه اي مبلغ20000ريال به شماره حساب21711144349003نزد بانك ملي پرداخت مي شود.
هزينه دريافت شناسنامه رايانه اي المثني نوبت اول مبلغ100000ريال به شماره حساب21711144349003نزد بانك ملي پرداخت مي شود.
هزينه دريافت شناسنامه رايانه اي المثني نوبت دوم مبلغ200000ريال به شماره حساب21711144349003نزد بانك ملي پرداخت مي شود.
هزينه دريافت كارت شناسايي ملي مبلغ2500ريال به شماره حساب21711144349003نزد بانك ملي پرداخت مي شود.
هزينه دريافت كارت شناسايي ملي المثني نوبت اول مبلغ200000ريال به شماره حساب21711144349003نزد بانك ملي پرداخت مي شود.
هزينه دريافت كارت شناسايي ملي المثني نوبت دوم مبلغ200000ريال به شماره حساب21711144349003نزد بانك ملي پرداخت مي شود.
هزينه دريافت گواهي وفات مبلغ10000ريال به شماره حساب21711144349003نزد بانك ملي پرداخت مي شود.
هزينه الكتونيكي گواهي مشخصات واعلام شماره ملي به اشخاص حقيقي10000ريال به شماره حساب21711144349003نزد بانك ملي پرداخت مي شود.

نرخ تعرفه خدمات ثبتي

هزينه تغيير نام ونام خانوادگي به مبلغ 50000ريال به شماره حساب 217111435100نزد بانك ملي پرداخت مي شود.
هزينه تغيير سن به مبلغ 100000ريال به شماره حساب 217111435100نزد بانك ملي پرداخت مي شود.
هزينه هيات حل اختلاف به مبلغ 20000ريال به شماره حساب 217111435100نزد بانك ملي پرداخت مي شود.
هزينه صدورگواهي تجرد به مبلغ 20000ريال به شماره حساب 217111435100نزد بانك ملي پرداخت مي شود.
هزينه صدور نخستين شناسنامه المثني (روش سنتي) به مبلغ 100000ريال به شماره حساب 217111435100نزد بانك ملي پرداخت مي شود.
هزينه صدوردومين شناسنامه المثني (روش سنتي) به مبلغ 200000ريال به شماره حساب 217111435100نزد بانك ملي پرداخت مي شود.
هزينه صدور شناسنامه (روش سنتي) به مبلغ 10000ريال به شماره حساب 217111435100نزد بانك ملي پرداخت مي شود.
هزينه يا تعويض گواهي ولادت اتباع خارجه به مبلغ 50000ريال به شماره حساب 217111435100نزد بانك ملي پرداخت مي شود.
هزينهاعلام الكترونيكي مشخصات هويتي هر فرد(به بانكها،بيمه ها،بورس و....)شامل (نام ،نام خانوادگي،نام پدر،شماره شناسنامه،محل تولد،شماره ملي وكدپستي)اعم از يك يا تمامي موارد مبلغ 800ريال به شماره حساب 217111435100نزد بانك ملي پرداخت مي شود.
هزينه صدور گواهي براي اعلام مشخصات هويتي (به بانكها،بيمه ها،بورس و....) به مبلغ 10000ريال به شماره حساب 217111435100نزد بانك ملي پرداخت مي شود.
هزينه هر قطعه عكس (به بانكها،بيمه ها،بورس و....)2000ريال به شماره حساب 217111435100نزد بانك ملي پرداخت مي شود. به شماره حساب 217111435100نزد بانك ملي پرداخت مي شود