وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
رئیس اداره ثبت احوال سقز
نام ونام خانوادگي:جمال عليزاده
سوابق شغلي:14سال
سوابق تحصيلي: لیسانس
ايثارگري:فرزند شهيد