وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
آدرس اداره: خيابان 22بهمن روبروي داروخانه بهزيست
شماره تلفن اداره: 08743223104،08743223105،08743221019
شماره فاكس: 08743223104
كدپستي: 6681813336
کروکی: