وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور

چارت نموداری رئیس اداره ثبت احوال سقز
نام ونام خانوادگي:جمال عليزاده
سوابق شغلي:14سال
سوابق تحصيلي: لیسانس
ايثارگري:فرزند شهيد


چارت نموداری سرايدار و پيشخدمت
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : سرايدار و پيشخدمت
مدرك تحصيلي : ابتدايي
سابقه خدمت : 2/26
تلفن :

چارت نموداری مسئول امور دفتری و بایگانی
بلا تصدی

چارت نموداریمسئول امور عمومی و پشتیبانی
بلا تصدی

چارت نموداری حميد خوشنماي بهرامي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : معاون آمار و انفروماتيك
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 4/23
تلفن :

چارت نموداری سيدجلال حسيني
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : معاون حقوقي و سجلي
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 8/16
تلفن :

چارت نموداری شيلان تهامي نسب
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : اپراتور سجلي
مدرك تحصيلي : فوق ديپلم
سابقه خدمت : 3
تلفن :

چارت نموداری حسين خوش قشلاقي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : اپراتور سجلي
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 10/19
تلفن :

چارت نموداریبرنامه نویس سیستم
بلا تصدی

چارت نموداری کارشناس آمار و انفورمانیک
بلا تصدی

چارت نموداری سيدمحمود نجمي
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال روستا
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 6/1
تلفن :

چارت نموداریحسين امين پور
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال روستا
مدرك تحصيلي : ديپلم
سابقه خدمت : 8/8
تلفن :

چارت نموداریسيد جمال حسيني
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال شهر و روستا
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 6/1
تلفن :

چارت نموداری محمدرسول لباسي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : مسئول امور ثبت احوال شهر
مدرك تحصيلي : سيكل
سابقه خدمت : 11/19
تلفن :

چارت نموداری كويستان اسراري
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : كارشناس امور سجلي
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 2/5
تلفن :

چارت نموداری خليل عابدي
نوع استخدام : رسمي
عنوان پست : كارشناس مسئول امور ثبت احوال (مسئول بايگاني اسناد سجلي)
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت : 5/24
تلفن :

چارت نموداری آزاد رشيدي
نوع استخدام : پيماني
عنوان پست : كارشناس امور حقوقي و سجلي
مدرك تحصيلي : ليسانس
سابقه خدمت :
تلفن :