وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور


عنوان پست سازمانی:مدیر
نام ونام خانوادگي:جمال علی زاده
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
سوابق شغلی:18 سال
تلفن:08736223104
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:فرزند شهید

عنوان پست سازمانی:معاون امور اسناد هویتی
نام ونام خانوادگي:سیدجلال حسینی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:26 سال
تلفن:08736223105
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:معاون
نام ونام خانوادگي:پژمان امینی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:15 سال
تلفن:08736221019
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور هویتی
نام ونام خانوادگي:حسین امین پور
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:18 سال
تلفن:08736213105
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:فرزند شهید

عنوان پست سازمانی:کارشناس هیات حل اختلاف
نام ونام خانوادگي:کویستان اسراری
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:15 سال
تلفن:08736221019
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:معاون بخش زیویه
نام ونام خانوادگي:آزاد رشیدی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
سوابق شغلی:13 سال
تلفن:رسمی
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:رسمی

عنوان پست سازمانی:کارشناس مسئول امور هویتی
نام ونام خانوادگي:سیدمحمود نجمی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:11 سال
تلفن:08736219926
نوع استخدام:رسمی آزمایشی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:رئیس ثبت احوال زیویه
نام ونام خانوادگي:سیدجمال حسینی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
سوابق شغلی:11 سال
تلفن:08736219926
نوع استخدام:رسمی آزمایشی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس مسئول امور هویتی
نام ونام خانوادگي:آکو محمدامینی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:16 سال
تلفن:رسمی
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:رسمی

عنوان پست سازمانی:ارشناس امور اسناد هویتی
نام ونام خانوادگي:معین مرادیان
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:36223105
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:بیان مولودی راد
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:36219926
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:فرزند شهید

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:فرهاد مصطفائی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:63221019
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:ناصح نظامی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:36223105
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:سعدون جهانی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:36223105
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:امید امانی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:36223105
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:هیرش حیدری
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:پیمانی
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:پیمانی

عنوان پست سازمانی:کارشناس امور ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:محمدغریب فلاح زاده
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:36219926
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:ندارد